กฏหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

Date 23 August 2010 – 08:30

เนื่องจากการส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งเป็นประเด็นถกเถียงในปัจจุบันมีการตีความที่สับสนและคลาดเคลื่อนเป็นอันมาก ข้าพเจ้าจึงขอชี้แจงโดยสรุปดังนี้

1. การส่งผู้ร้ายข้ามแดนจำเป็นต้องมีรัฐหนึ่งรัฐใดเป็นผู้ขอ

2. ในคำขอต้องระบุฐานความผิดอย่างชัดเจนว่าเป็นความผิดทางอาญา และต้องเป็นความผิดซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในรัฐผู้ขอและรัฐผู้รับคำขอ (double criminality)

3. เมื่อส่งผู้กระทำความผิดให้ตามคำขอแล้ว รัฐผู้ขอต้องไม่นำไปฟ้องร้องในคดีอื่นนอกเหนือจากคดีที่ขอโดยเด็ดขาด และไม่ลงโทษหนักกว่ากฏหมายที่รัฐผู้ส่งกำหนดไว้

4. การที่รัฐผู้รับคำขอจะส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามคำขอหรือไม่นั้น ในชั้นต้นขึ้นอยู่กับคำวินิจฉัยของศาลภายในประเทศว่าเป็นความผิดที่สามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้หรือไม่โดยพิจารณาตามหลักกฎหมายภายในประเทศของตนและกฏหมายระหว่างประเทศตามข้อกำกัดดังต่อไปนี้

4.1 หากศาลวินิจฉัยว่าเป็นฐานความผิดทางการเมืองหรือเกี่ยวเนื่องกับการเมือง รัฐผู้ได้รับคำขอก็ไม่มีพันธะในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

4.2 ถ้าผู้กระทำความผิดเป็นคนชาติของตน รัฐที่ได้รับคำขอมีสิทธิ์ปฏิเสธไม่ส่งบุคคลนั้นๆ ให้รัฐผู้ขอ

5. ในกรณีที่มิใช่หรือเกี่ยวเนื่องกับการเมือง ศาลจะเป็นผู้วินิจฉัยว่าเป็นฐานความผิดที่ส่งได้หรือไม่ (extraditable)

6. หากศาลหรืออำนาจตุลาการพิจารณาแล้วเห็นว่า ฐานความผิดของบุคคลนั้นๆ ไม่เข้าข่ายส่งผู้ร้ายข้ามแดน ฝ่ายบริหารก็จะไม่ส่งให้ตามคำขอ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของรัฐผู้รับคำขอว่าจะส่งหรือไม่ ยกเว้นในกรณีที่มีสนธิสัญญาทวิภาคีและอนุสัญญาพหุภาคี ซึ่งรัฐมีพันธะตามสนธิสัญญาการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

7. หากฝ่ายตุลาการวินิจฉัยแล้วว่าคำขอนั้นๆ เกี่ยวกับฐานความผิดที่สามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ ขั้นตอนต่อไปคือฝ่ายบริหารของรัฐที่ถูกขอต้องใช้ดุลยพินิจพิจารณาขั้นตอนต่อไปโดยมีทางเลือกปฏิบัติได้ 2 ประการดังนี้

   7.1 ส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามคำขอโดยยึดเงื่อนใขในข้อ 3 ข้างต้น หรือ

   7.2 อาจไม่ส่งโดยมีทางเลือกดังต่อไปนี้

     7.2.ก. ดำเนินคดีในศาลภายในประเทศ

      7.2.ข. ปล่อยผู้ต้องหาเป็นอิสระ หรือ

      7.2.ค. เนรเทศผู้ต้องหาไปประเทศอื่น

                                                                                             ศ. ดร. สมปอง สุจริตกุล

                                                                                                    22 สิงหาคม 2553

———————————————-

บทความ “กฏหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน” โดย ศ.ดร.สมปอง สุจริตกุล เขียนขึ้นเนื่องจากความเข้าใจอันคลาดเคลื่อนของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ต่อกรณีศาลอุทธรณ์กลับคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ส่งอดีตเคจีบี วิคเตอร์ บูท ไปดำเนินคดีในสหรัฐอเมริกา ศ.ดร.สมปอง เขียนบทความนี้เพื่อชี้ให้เห็นว่า ศาลทำหน้าที่เบื้องต้นในการชี้ว่าส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้หรือไม่ ส่วนที่เหลือเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้อง “พิจารณา” และ “ตัดสินใจ” ว่าจะส่งหรือไม่ส่ง และไม่ใช่เรื่องที่รัฐบาลจะโยนเป็นภาระของศาลอย่างที่นายอภิสิทธิ์ให้สัมภาษณ์สื่อความเดิมประเด็นใกล้เคียงกัน

(บางทีระบบก็มั่ว ..แต่คลิกอ่านเถอะ)
Use Coupon Code: boringdays for $9.94 discount


ร่วมคิดร่วมคุย

โปรดทราบ: เม้นได้เลย ไม่ต้องสมัครสมาชิก และไม่คิดตังค์ คิดอย่างไรโพสต์ตามนั้น แต่อย่าเหลี่ยม อย่าเหวง อย่าแหย อย่าแหล อย่าแดงเทียม อย่าไม่ใช่มติแกนนำ อย่าใช้ภาษาสัตว์เลื้อยคลาน และอย่ากวงตีง //ข้อความไม่ขึ้นไม่ต้องโพสต์ซ้ำ ข้อความอยู่ในระบบแล้ว

XHTML: คุณสามารถใช้ tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ใส่อารมณ์: :แว่นดำ: :แว: :แลบ: :แม่มๆ: :แง่: :เหล่: :เบี้ยว: :ฮือ: :อ๋าย: :หื่นๆ: :ยิ่มแฉ่ง :ม่ายๆ: :ดำๆ: :ดอก: :ฉงน: :ขยิบ: :Oo: :555+: