ขอเชิญร่วมบรรยายสรุปสถานการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น “ความเดือดร้อนของประชาชนจากเหตุการณ์ความรุนแรง ในวันที่ ๑๙ และ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓”

BkkDangerous2010

คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ร่วมกับ คณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมภาคประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันการทุจริตและตรวจสอบการดำเนินการของรัฐ

ขอเชิญประชาชนทั่วไปและสื่อมวลชนทุกท่าน ร่วมบรรยายสรุปสถานการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเวทีประชาชนป้องกันการทุจริตและตรวจสอบการดำเนินการของรัฐ (ครั้งที่ ๒) เรื่อง “ความเดือดร้อนของประชาชนจากเหตุการณ์ความรุนแรง ในวันที่ ๑๙ และ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓”  วันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๘.๓๐-๑๔.๐๐ น. ณ ห้องอำพัน สโมสรรัฐสภา

รายละเอียดกำหนดการ

เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ นาฬิกา    

    – ลงทะเบียน

เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๑๕ นาฬิกา   

      – กล่าวรายงานโดย นายไพบูลย์  นิติตะวัน  ประธานคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมภาคประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันการทุจริตและตรวจสอบการดำเนินการของรัฐ

– กล่าวเปิดการเสวนาโดย นางสาวรสนา  โตสิตระกูล  ประธานคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต  และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา

เวลา ๐๙.๑๕-๑๓.๔๕ นาฬิกา

    – เสวนาในประเด็นเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนจากเหตุการณ์  ความรุนแรงในวันที่ ๑๙ และ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓

    -  ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น และหาแนวทางหรือวิธีการในการ  แก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงขึ้นอีก

เวลา ๑๓.๔๕-๑๔.๐๐ นาฬิกา

   – สรุปประเด็นการเสวนา/ปิดการเสวนา นายไพบูลย์ นิติตะวัน ประธานคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมภาคประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันการทุจริตและตรวจสอบการดำเนินการของรัฐ

Posted in สถานการณ์รายวัน. Bookmark the permalink. Print

About n/e

ชายไทยไม่ระบุชื่อ สิ่งมีชีวิตเขตร้อน เกิดและเติบโตเหนือเส้นศูนย์สูตรเล็กน้อย รักในกาแฟรสขมเข้ม นิยมความเงียบ กินอยู่หลับนอนกับแมว ๑๖ ชีวิต
Use Coupon Code: boringdays for $9.94 discount

Comments are closed.