เปิดชื่อ ‘แดงธรรมศาสตร์’:กลุ่มประชาคมธรรมศาสตร์คัดค้านอำนาจนอกระบบ

กลุ่มเสื้อแดงธรรมศาสตร์ ซึ่งใช้คือกลุ่มว่า “กลุ่มประชาคมธรรมศาสตร์คัดค้านอำนาจนอกระบบ” หรือ Thammasat COMMUNITY AGAINST DICTATORSHIP เคลื่อนไหวออกแถลงการณ์ให้เลิก พรก.ฉุกเฉินฯ และปล่อยตัว บก.ลายจุด นายสมบัติ บุญงามอนงค์

ในนั้นมีทั้งหน้าเก่า และหน้าอีแอบมากหน้าหลายตา เป็นส่วนหนึ่งของขบวนการกบฎก่อการ้าย ก่อวินาศกรรม ก่อการจรจล และเครือข่ายขบวนการโค่นล้มสถาบัน รายชื่อเบื้องต้อนมีดังนี้ (หมายรวมถึงผู้สนับสนุนจากสถาบัน องค์กรอื่นที่ร่วมลงชื่อ)

คณาจารย์และนักวิชาการ มหาวิทยาลัยต่างๆ
1. รศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. อ.วิภา ดาวมณี อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นักเรียน นิสิต นักศึกษา และศิษย์เก่า
1. นายรักนิรันดร์ วรรณวีรพงษ์ คณะรัฐศาสตร์ ปีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. นายปราบ เลาหะโรจนพันธ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. นายนายภาณุพงศ์ รอดทอง คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. นายจิรัฐสรรพ์ ประมวลศิลป์ คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. นายพีรวิชญ์ ช่วงโชติ คณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีบัณฑิต มหาวิทยาัลัยธรรมศาสตร์
6. นายพีรวิชญ์ กิจจงถาวรกุล คณะพาิณิชยศาสตร์และการบัญชี ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7. นางสาวธัญญ่า วงศ์คม ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
8. นางสาวนริศรา แก้ววิไล ภาควิชาวารสารศาสตร์สิ่งพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
9. พันตำรวจตรีทวยเทพ เดวิด วิบุลศิลป์ ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ รหัส 32 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10. นายปวรรัตน์ ผลาสินธุ์ คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีีที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11. นายจิระวิน ตานีพันธ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12. นายธัญสก พันสิทธิวรกุล ศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์ ศิลปศึกษา (2540) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13. นายนนทวุฒิ ราชกาวี คณะศิลปศาสตร์ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14. นายณรงค์ ศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
15. นายพัลลภ โพธิพรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตร์โยธา ชั้นปี3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
16. นาย จิฬาชัย พิทยานนท์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ชั้นปีที่ 4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17. นายสนทรรศน์ มีสุข นิติศาสตร์(ภาคบัณฑิต) ปี 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18. นางสาววัจนาภรณ์ ทีฆพุฒิ คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19. นายชญานิน เตียงพิทยากร บัณฑิตภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20. นายสรยุทธ มังกรพลอย ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2547 มหาวิทยาลัยศิลปากร
21. นายธนากร ปัสนานนท์ คณะวารสารศาสตร์ ชั้นปีที่ 2มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
22. นายจิตรกร สิงห์พิมาย ; ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศิลปะมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
23. นายพินิจ รังสิติยากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตร์โยธา ชั้นปี3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
24.นายพีรชิต โตนชัยภูมิ ศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25. นายวรุตม์ เวฬุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ ชั้นปีที่2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
26. Mr. Phiradit Worawitphinyo, Victoria University, Software Engineering.
27. นางสาวกนกวรรณ ไตรยวงค์ คณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
28. นายบากบั่น แสงประทุม คณะบริหารธุรกิจ ปีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29. นายพงศ์ศิริ คำขันแก้ว นักศึกษาปริญาโทสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่
30. นายบดินทร์รัตน์ จันทน์ขาว คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปี3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
31. นางสาวสุกานดา สินพูนภักดิ์ ชั้นปีที่4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
32. นางสาวอัญญกาญ จีระอัญการ ศิษย์เก่าธรรมศาสตร์
33. Mr. Akkasak Homchuen, New School for Social Research, NYC
34. นายพรณรงค์ วงค์จันทา ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
35. นางสาวทิวาพร ใจก้อน คณะอักษรศาสตร์ นิสิตปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
36. นางสาวพัชรา เหล่าพูลทรัพย์ ศิษย์เก่านิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
37. นายธิติพงษ์ ก่อสกุล นักศึกษาปริญญาโทชนบทศึกษาและพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
38. นายกฤษฎี ศรีภิรมย์ สำนักวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
39. นางสาวปานจันทร์ วิวัฒนกุลพาณิชย์ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
40. นางสาวอุทัยวรรณ เจริญไพบูลย์สิน นักศึกษารชภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี4
41. Mr.Kraisak Suriyo ,International college ,Burapha university, BBA
42. นายอติเทพ ไชยสิทธิ์ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
43. นายชัยศิริ จิวะรังสรรค์ วิจิตรศิลป์ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
44. นางสาวนฤชล ศรีสมบุญ คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปี2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
45. นายพิชญ์ ชีวะสาคร ศิษย์เก่า ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
46. นายกิรพัฒน์ เขียนทองกุล นักศึุกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
47. นายณัชพล ปฐมนุพงศ์ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
48. นางสาวอันธิฌา ทัศคร ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
49. นายมณเฑียร เลขาลาวัณย์ บัณฑิตครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
50. นายเมษ จารุอมรจิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยมหิดล

51. นายสรณ โสพรรณพนิชกุล ชั้นปีที่ 3 Bechelor of Commerce, University of British Columbia, Canada.
52. นายศิริวุฒิ บุญชื่น ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
53. นางสาวณัฐภรณ์ ทัศนภิรมย์ คณะศิลปศาสตร์ ป. โท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
54. นายกฤชวัชร์ เตชะวณิชย์ คณะรัฐศาสตร์ ปีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
55. นายชัชชล อัจนากิตติ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
56. นายชาตรี สมนึก นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
57. นายนครินท์ วิศิษฎ์สิน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
58. นางสาวอักษร สุดเสนาะ นักศึกษาชั้นปีที่1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
59. นางสาวปองขวัญ สวัสดิภักดิ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัย
60. นายจิรภาส แผลงมน ศิษย์เก่า วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยสุริยะ นนทบุรี
61. นายกันต์ แสงทอง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปี4 มหาวิทยาลัยบูรพา
62. นายธนันท์ อุนรัตน์ ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ ที่………………….
63. นางสาวณัฏฐา มหัทธนา ศิษย์เก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
64. นายธนพล ฟักสุมณฑา ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้นปีที่ 4

ประชาชนทั่วไป
1. นาย วีระวัฒน์ วีระประเสริฐศักดิ์ ผู้ประการธุรกิจข้อมูล
2. นางสาวพัชรี แซ่เอี้ยว เจ้าหน้าที่โครงการประชาธิปไตย มูลนิธิศักยภาพชุมชน
3. นางเพ็ญพิณิช โชคบำรุง ประชาชน
4. นายรักสิทธ์ รัตตานนท์ ข้าราชการ
5. นาย สุทธิพงศ์ วิชชาสุทธิ์ พนักงานบริษัท
6. นายบรรเจิด จาริกพัฒน์ ราษฎรสยามประเทศ
7. นายอังกฤษ อัจฉริยโสภณ ประชาชนทั่วไป สังกัด อังกฤษแกลลอรี่ จังหวัดเชียงราย
8. นางสาวญาดา วิไลศิลปดีเลิศ ประชาชน
9. นายประดิษฐ์ ลีลานิมิต สถาบันต้นกล้า
10. นายวิศณุ สุขวิทย์ ธุรกิจส่วนตัว
11. นายสญชัย มณีท่าโพธิ์ ประกอบธุรกิจส่วนตัว
12. นายณัฐวิทย์ วุฒิกุลพานิช – วิศวกร
13. นายสฤษดิ์ ถิรชาญชัย นักพัฒนาเอกชน
14. นายมานิต รชตะนันทบวร-พนักงานธนาคาร
15. นายสุธี พลวัฒน์ ประชาชนทั่วไป
16. ดวงพร สงวนทรัพย์ ประชาชนทั่วไป
17. พีรภัทร มีศรี ประชาชนทั่วไป
18. พัชนี มนุญศิลป์ ประชาชนทั่วไป
19. รัตนา ไชยมงคล ประชาชนทั่วไป
20. ศรีกัลยา โรจน์จินดางาม ประชาชนทั่วไป
21. นายวรวิทย์ จันทะรัตน์ ประชาชนทั่วไป
22. นายพรหมมินทร์ พูลเอี่ยม – ประชาชนทั่วไป

23. นายอาจินต์ ทองอยู่คง ประชาชน
24. นางพรรณษรณ์ จันทะวงษ์ ประชาชน
25. นางสาวมัชฌิมา จันทรขจร ประชาชน
26. นายรวินทร์ คำโพธิ์ทอง ประชาชน
27. นางสาวรดา เสนศักดิ์ ประชาชน
28. นายภาณุ ชินผา ประชาชน
29. นายธรธวัช ตุ้นเขียว ประชาชน
30. นางณัฐยา เดวิดสัน ประชาชน
31. นางสาวจิราพร จิตปรีชาญ ประชาชน
32. นางสาวรุ่งฤทธิ์ เพ็ชรรัตน์ ประชาชนสามัญ
33. นายเมธาพัฒน์ ศรีมนัส ประชาชนทั่วไป
34. นางเพ็ญ ภัคตะ กวิณี
35. นายมิตร ใจอินทร์ ศิลปิน
36. ดญ. ปุษปัญชลี ใจอินทร์ นักเรียนชั้น ป.3 (ผู้ปกครองลงชื่อแทน)
37. Ms.Kaewta Kerddeelarp : People of Thailand
38. นายอธิคม จีระไพโรจน์กุล ประชาชนไทย
39. นางสาวพวงคราม บูรณ์เจริญ ประชาชน
40. นายอนุชัย ทุมมี พลเมืองไทย ฝ่ายเสรีนิยม
41. นางวิยะดา สิริต ประชาชนที่รักประชาธิปไตย
42. นางศิริวรรณ จันทะสุวันนะ ประชาชน
43. นางสาวกศรา หล่อธราประเสริฐ ประชาชน
44. นางสาวศรัญญา เพ็งพา ประชาชน

Posted in ความเคลื่อนไหว and tagged . Bookmark the permalink. Print

About n/e

ชายไทยไม่ระบุชื่อ สิ่งมีชีวิตเขตร้อน เกิดและเติบโตเหนือเส้นศูนย์สูตรเล็กน้อย รักในกาแฟรสขมเข้ม นิยมความเงียบ กินอยู่หลับนอนกับแมว ๑๖ ชีวิต
Use Coupon Code: boringdays for $9.94 discount

14 Responses to เปิดชื่อ ‘แดงธรรมศาสตร์’:กลุ่มประชาคมธรรมศาสตร์คัดค้านอำนาจนอกระบบ

 1. อาม่า says:

  สวนสัตว์

 2. นอ นิมคนมีนอ says:

  ดีน่ะ ทำให้ได้รู้เหมือนกันว่า คนที่จบจากธรรมศาสตร์ก็มี “ควาย” เหมือนกัน

  จริง ๆ แล้วที่อื่นๆ ด้วยนั้นแหละ …. :ดำๆ:

  มันน่าจะมีกฏยกเลิกปริญญาได้น่ะ ว่าไหม …. :แง่:

 3. ไม่้เอาน่า says:

  ประเทศวุ่นวายเพราะคนอย่างพวกคุณนี่แหละครับ

  คนพวกนี้เค้าเรียกร้องอย่างสุภาพ อย่างเสรี ไม่ได้ทำร้ายใคร

  พวกคุณก็ไปดูถูกเหยียดหยามเค้า ผมว่าเลิกเห่าเถอะครับ

  นั่งดูเฉยๆน่าจะดีกว่า…

 4. n/e says:

  @ไม่้เอาน่า:
  ประเทศชิบหายเพราะ คน “นั่งดูเฉยๆ” อย่างคุณนี่แหละครับ
  อย่ามาเห่าด้วยคีย์บอร์ดแถวนี้ดีกว่านะครับ :ขยิบ:

 5. นู๋บัว says:

  เรียกร้องอะไรไม่ทราบ โปรดระบุดิ๊…ที่ว่าอย่างสุภาพ ไม่ได้ทำร้ายใคร

  แน่ใจนะ ว่าการศึกษาสูง แล้วมโนธรรมจะสูงไปด้วย ชิช่ะ

  อย่าได้มาทำพูดดีพูดสวยพูดหรูนักเลย กริยาการแสดงออกต่ำๆ เห็นแก่ตัว ไร้จิตสำนึก

  มันปกปิดไม่อยู่หรอก :แม่มๆ: :แม่มๆ: :แม่มๆ: :แม่มๆ: :แม่มๆ: :แม่มๆ: :แม่มๆ: :แม่มๆ: :แม่มๆ: :แม่มๆ: :แม่มๆ: :แม่มๆ: :แม่มๆ: :แม่มๆ: :แม่มๆ: :แม่มๆ: :แม่มๆ: :แม่มๆ: :แม่มๆ: :แม่มๆ: :แม่มๆ: :แม่มๆ: :แม่มๆ: :แม่มๆ: :แม่มๆ: :แม่มๆ: :แม่มๆ: :แม่มๆ: :แม่มๆ: :แม่มๆ: :แม่มๆ: :แม่มๆ: :แม่มๆ: :แม่มๆ: :แม่มๆ: :แม่มๆ: :แม่มๆ: :แม่มๆ: :แม่มๆ: :แม่มๆ: :แม่มๆ: :แม่มๆ:

 6. iPAD says:

  เยอะจัด ทำไม่หมด :ดำๆ:

  แย่จังพวกไม่รู้คุณแผ่นดิน

  :แม่มๆ: :แม่มๆ: :แม่มๆ:

 7. darksammer says:

  เพิ่งรู้ว่ามหาลัยธรรมศาสตร์มี “ควาย” เข้าไปเรียนด้วย
  อาจารย์สอนก็ “ควาย” ลูกศิษย์มันก็เลย “ควาย”ตามอาจารย์

  ประเทศไทยคงจะได้ชิบหายเพราะไอพวกนี้แหละ

 8. คนไทย says:

  ใครที่คิดต่างจากคุณ เป็น “ควาย” หมดเลยหรอ คุณสร้างผลงานและชื่อเสียงให้ได้เท่าเค้าก่อนเถอะครับ เกรียนหน้าคอม

 9. n/e says:

  @คนไทย:
  เมื่อไหร่ประโยคโง่ๆ ประเภทนี้ถึงจะหมดไปจากคนไทยเสียที :ดำๆ:

 10. น้องใส่เสื้อลาย says:

  อาจารย์ธรรมศาสตร์กลุ่มนี้สุดยอดมาก ไอ้คนที่ว่าเขาเป็น ควายน่ะ ประสาท ทุกข์ร้อนเรื่องอะไรไม่ทราบ อย่าแสดงความโง่ของตัวเองออกมาทางอารมณ์สิครับ ไม่เห็นด้วยก็ต้องแสดงเหตุผลอย่างคนมีอารยะ ไม่ใช่ด่าๆๆๆ แล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไร เมืองไทยถ้ามีคนใช้อารมณ์ตัดสินคนอื่นเขาอย่างนี้ผมบอกคำเดียวว่าเจ๊ง

 11. ต้น says:

  เมื่อ คณะราษฎร ปฎิวัติอีกครั้ง ประชาธิปไตยคง เต็มใบเสียทีรออยู่เพื่อน

 12. ต้น says:

  เราไม่เอานายทุนผูกขาด เราไม่เอาเผด็จการทางทหาร เรารักประชาชนเพื่อประชาชน ปล ฝ่ายประชาธิปไตย เพื่อน บอกกันต่อๆ ประกาศ ปฎิวัติคณะราษฎร ฉบับที่ 2

 13. Indulas says:

  อืม ผมไม่เคยคิดจะสังกัดสีไหนนะครับ แต่ผมก็เห็นใจทุกสีว่ามีความคิดที่แตกต่างกัน สีแดงด่าเหลือง เหลืองด่าแดง ถ้าพวกคุณเรียกร้องอย่างสงบและใช้ข้อมูลทางวิชาการมาพูดกันอย่างมีเหตุมีผม เอาอารมณ์เก็บไว้ (เข้าใจว่าอารมณ์นั้นบังคับกันยากและเป็นเรื่องส่วนบุคคล ) การฟังและพิจารณาทั้ง2ฝ่ายโดยปราศจากอารมณ์อคติ น่าจะเป็นทางที่จะทำให้ไม่มีการด่าทอและความุนแรงได้นะครับ (ย้ำอีกครั้งว่าไม่มีฝ่าย ธรรมดาไม่สนการเมืองเพราะผมเป็นนักธรรมชาติวิทยา โดยความเห็นส่วนตัวแล้ว ระหว่างที่ด่ากัน สู้กัน สัตว์ป่าและพันธุ์พืชหายไปวันละหลายร้อยชีวิต กรุณาเก็บอารมณ์และใตร่ตรองด้วยนะครับ ของร้องด้วยใจ)

 14. Indulas says:

  ความคิดเห็นด้านบนมีการพิมพ์ที่อาจจะผิดไปบ้าง พิมพ์ตกไปบ้างต้องขออภัยด้วยจริงๆ ความบกพร่องที่ผมกำลังหาวิธีแก้อยู่เช่นกัน